วันจันทร์ที่ 16 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 | เวลา 17 นาฬิกา 16 นาที
 
 หน้าแรกของเว็บไซต์
 ประวัติต่าง ๆ วัดช่องลม
ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม ประวัติพระอุโบสถ ประวัติพระประธาน ประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลม ประวัติหลวงปู่แก้ว ประวัติวิหารหลวงปู่แก้ว ประวัตินกนางแอ่นในวิหาร ประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลม ประวัติวัตถุมงคล ประวัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประวัติอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ประวัติต่าง ๆ สมุทรสาคร
พระพุทธเจ้าหลวงกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในอดีต ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตราสัญลักษณ์เทศบาลสมุทรสาคร ท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 เพลงธรรมะ - เสียงธรรม
 เส้นทางมาวัดสุทธิวาตวราราม
 แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม

   

 -
: พระธาตุเจดีย์องค์สำคัญ
-
: พุทธเจดีย์
-
: รวมภาพพระธาตุ
-
: เบื้องต้นเรื่องพระธาตุ
-
: แท่นวางพระธาตุ
-
: เหตุแห่งการเป็นพระธาตุ
-
: รูปพระพุทธเจ้าห้าพระองค์
-
: ภาพบูชาพระธาตุ
-
: ตำนานการเกิดพระบรมสารีริกธาตุ
-
: พระบรมสารีริกธาตุ
-
เทศนาของพระเทพสาครมุนี


ผู้จัดทำ
ที่ปรึกษาการจัดทำ
พระสมคิด รกฺขิตจิตฺโต
รองเจ้าอาวาสวัดหลังศาล

ผู้รวบรวมและจัดทำ
นายจำเริญ โพธิ์ปั้น
การศึกษา :
รัฐศาสตร์การปกครอง
ม.รามคำแหง

Webmaster
นายชัยพร โพธิ์ปั้น
การศึกษา : ปริญญาโท
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
webmaster@chonglom.com

Programer
นางสาวรัตนบดี โพธิ์ปั้น
การศึกษา : ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
วิทยาการคอมพิวเตอร์

Script Editor
ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ โพธิ์ปั้น
การศึกษา : ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสงวนลิขสิทธิ์ 2553-2555 โดย พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
= หนังสืออ้างอิง = เกี่ยวกับผู้จัดทำ =