วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 | เวลา 10 นาฬิกา 26 นาที
 
 หน้าแรกของเว็บไซต์
 ประวัติต่าง ๆ วัดช่องลม
ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม ประวัติพระอุโบสถ ประวัติพระประธาน ประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลม ประวัติหลวงปู่แก้ว ประวัติวิหารหลวงปู่แก้ว ประวัตินกนางแอ่นในวิหาร ประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลม ประวัติวัตถุมงคล ประวัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประวัติอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ประวัติต่าง ๆ สมุทรสาคร
พระพุทธเจ้าหลวงกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในอดีต ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตราสัญลักษณ์เทศบาลสมุทรสาคร ท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 เพลงธรรมะ - เสียงธรรม
 เส้นทางมาวัดสุทธิวาตวราราม
 แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม

   


ประวัติท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร


ประวัติท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร


สร้างสมัย


สถาปนิก
วิศวกร
งบประมาณ

ผู้รับเหมา
ระยะเวลาสร้าง
วางศิลาฤกษ์

พิธีเปิด

ข้อมูล
นายสุรินทร์ เทพกาญจนา เป็นนายกเทศมนตรี
นายดำริ น้อยมณี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
นายเอนก พยัคฆันตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
นายศิววงศ์ กุญชร ณอยุธยา
นายทวี ครุฑรังสิต
790,000 บาท
โดยเทศบาลขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
นายชูเกี๊ยก แซ่ลิ้ม
มิถุนายน 2506 - เมษายน 2507
1 พฤศจิกายน 2506
นายเอนก พยัคฆันตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
30 ธันวาคม 2507
นายถวิล สุนทรศารทูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร


       จังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำนี้ได้แบ่งตัวเมืองออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งได้แก่ตำบลมหาชัย ซึ่งมีความสำคัญในฐานะเป็นที่ตั้งที่ทำการรัฐบาล อีกส่วนหนึ่งได้แก่ตำบลท่าฉลอม แต่ในระยะเดิมนั้นมีความสำคัญในฐานะมีความเจริญเป็นย่านการค้า แม่มีประชาชนอยู่อาศัยมากกว่าตำบลมหาชัย การติดต่อทางราชการต้องข้ามแม่น้ำไปตำบลมหาชัย ส่วนการซื้อขายต้องข้ามแม่น้ำมาตำบลท่าฉลอม การสัญจรจึงจำเป็นต้องใช้เรือและต้องมีท่าเรือสำหรับรับส่งคนโดยสาร ที่ตำบลท่าฉลอม มีท่าสาธารณะของทางราชการอยู่ 2 แห่ง แห่งที่หนึ่งอยู่ที่กลางตลาดเยื้องหน้าวัดโกรกกราก ซึ่งต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสุขาภิบาลแล้ว ได้เรียกชื่อว่า "ท่าสุขาภิบาล" แห่งที่สอง อยู่ที่หน้าโรงฆ่าสัตว์ ตรงข้ามกับหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเรียกว่า "ท่าสังกะสี" ส่วนที่ตำบลมหาชัยนั้น ก็อยู่ข้างสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
       ก่อนมีการจัดตั้งสุขาภิบาล แผนกสรรพากรเป็นผู้จัดการให้เช่าและรับผลประโยชน์จากท่าเรือทั้งสามนี้ แต่ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศเปลี่ยนการจัดสุขาภิบาลตำบลตลาดท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสุขาภิบาลเมือง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2459 ได้ยกค่าเช่าท่าเรือ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ ให้สุขาภิบาลเก็บใช้จ่ายบำรุงการสุขาภิบาลแล้ว สุขาภิบาลจึงได้เข้าจัดการประมูลให้เช่าและเก็บค่าเช่าบำรุงการสุขาภิบาลตั้งแต่นั้นตลอดมาจนบัดนี้ และท่าเรือที่ตั้งอยู่กลางตลาดเยื้องหน้าวัดโกรกกราก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ท่าสุขาภิบาล" ตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้
       ท่าเรือแห่งนี้ เดิมมีสะพานและท่าลงน้ำ ไม่มีหลังคา แต่มีม้านั่ง 2 ข้างสะพาน เมื่อฝนตก แดดจัด คนโดยสารได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก ต่อมา เมื่อสุขาภิบาลได้เปลี่ยนมาเป็น "เทศบาล" แล้ว เทศบาลจึงได้ทำการต่อเติมหลังคาขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2483 โดยมุงหลังคาสังกะสีคล่อมสะพานเป็นการชั่วคราว


       ครั้นภายหลังเมื่อมีประชาชนโดยสารเพิ่มมากขึ้น เทศบาลเห็นว่า ท่าเรือนี้อยู่ฝั่งที่ตั้งตัวจังหวัด ควรจะขยายให้ใหญ่โตและสวยงามขึ้น เทศบาลจึงได้รื้อท่าเดิมออกและสร้างศาลาท่าเรือขึ้นใหม่ได้ใช้รับส่งคนโดยสารต่อมาจนถึง พ.ศ.2504 ก็ชำรุด เพราะโคนเสาถูกตัวเพรียงกัดมาก ทำให้ตัวศาลาท่าเรือด้านตะวันออกทรุดไม่ปลอดภัย และคับแคบไม่เหมาะสมกับความเจริญของท้องถิ่น จำเป็นต้องปลูกสร้างใหม่ให้ถาวรปลอดภัยและเพื่อให้ได้ประโยชน์หลายทาง ควรสร้างหอนาฬิกาและหอกระจายข่าว กับที่นั่งพักผ่อนและจำหน่ายอาหารอยู่ในท่าเรือแห่งนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์หลายทางและให้มีความสง่างาม ทั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 5
       ดังนั้น นายสุรินทร์ เทพกาญจนา นายกเทศมนตรีจึงได้นำความคิดนี้หารือต่อสมาชิกสภาเทศบาลและปรึกษากับนายดำริ น้อยมณี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วย จึงได้ติดต่อให้นายศิววงศ์ กุญชร ณ อยุธยา สถาปนิก ออกแบบให้คัดเลือก ครั้นคัดเลือกแบบได้แล้ว ได้เสนอต่อสภาเทศบาลของอนุมัติกู้เงินจำนวน 800,000 บาท ได้
       ระหว่างรอคอยการเขียนและการคำนวณแบบ นายดำริ น้อยมณี ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นายเอนก พยัคฆันตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแทน นายสุรินทร์ เทพกาญจนา นายกเทศมนตรี ได้นำเรื่องการก่อสร้างท่าเรือเสนอขอความเห็นชอบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้ และได้ทำการสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2507


ผู้เรียบเรียง : นายจำเริญ โพธิ์ปั้น
สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2555 โดย พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
= หนังสืออ้างอิง = เกี่ยวกับผู้จัดทำ =