วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 | เวลา 10 นาฬิกา 26 นาที
 
 หน้าแรกของเว็บไซต์
 ประวัติต่าง ๆ วัดช่องลม
ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม ประวัติพระอุโบสถ ประวัติพระประธาน ประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลม ประวัติหลวงปู่แก้ว ประวัติวิหารหลวงปู่แก้ว ประวัตินกนางแอ่นในวิหาร ประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลม ประวัติวัตถุมงคล ประวัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประวัติอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ประวัติต่าง ๆ สมุทรสาคร
พระพุทธเจ้าหลวงกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในอดีต ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตราสัญลักษณ์เทศบาลสมุทรสาคร ท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 เพลงธรรมะ - เสียงธรรม
 เส้นทางมาวัดสุทธิวาตวราราม
 แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม

   


ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร


       ความสุขสมบูรณ์ในด้านอนามัยของพวกเราชาวสมุทรสาคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระปิยะมหาราช พระพุทธเจ้าหลวง
       ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 มาจนถึง พ.ศ. 2500 รัฐบาลในสมัยนั้น ได้มีโครงการณ์ที่จะสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ยังไม่มีโรงพยาบาล รัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณให้รวม 2,360,000 บาท ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เสร็จเปิดบริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 เป็นโรงพยาบาลขนาด 25 เตียงมีเรือนคนไข้เพียงหลังเดียว
       เนื่องด้วยมีคนไข้มากสถานที่ไม่พอ ข้าราชการ พ่อค้าและราษฎรจึงได้เข้าเรี่ยไรรวบรวมเงินได้ห้าแสนบาทเศษ รวมกับเงินงบประมาณทางรัฐบาลจัดสรรให้เมื่อปี พ.ศ. 2506 หนึ่งแสนบาทจึงได้สร้างตึกสงฆ์อาพาธและคนไข้ชายขึ้นอีก 1 หลัง ซึ่งได้เปิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 ขยายรับคนไข้ได้ถึง 70 เตียง
       ตั้งแต่เริ่มเปิดจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2508 ทางโรงพยาบาลได้บริการคนไข้ไปแล้ว คือ
คนไข้มารับการตรวจภายนอก
คนไข้รับไว้รักษาภายใน
คนไข้รักษาฟัน
คนไข้คลอดบุตร
คนไข้ผ่าตัดใหญ่
คนไข้ผ่าตัดเล็ก
ขณะนี้โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ คือ
นายแพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
ข้าราชการธุระการ
พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างเงินสะสม
91,161 คน
13,486 คน
3,693 คน
1,381 คน
761 คน
2,877 คน

5 คน
1 คน
1 คน
2 คน
6 คน
10 คน
11 คน
26 คน

ตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลมา ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนรวมทั้งสิ้น 801,006.52 บาท
โรงพยาบาลนี้ท่านทั้งหลายทุกคนเป็นเจ้าของ คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เป็นแต่มาดำเนินการและบิการแก่ท่านเท่านั้น ขอให้ท่านช่วยกันบำรุงรักษา เพราะโรงพยาบาลเราต้องขยายอีกมาก (นายแพทย์ไสว วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร )

พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างตึกสงฆ์โรงพยาบาลสมุทรสาคร
การประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ตึกสงฆ์อาพาธและคนไข้ชาย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2505 ทางโรงพยาบาลได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสงฆ์อาพาธ และคนไข้ชาย โดยสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนเป็นประธาน และร่วมด้วยพระราชสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร วัดช่องลม ทรงประกอบพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์ เมื่อ เวลา 9.20 น. ดังคำกล่าวรายงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และคำกล่าวตอบของท่านเจ้าประคุณสมเด็จ ดังนี้
คำกล่าวรายงานของ นายเอนก พยัคฆันตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นมัสการ การาบเรียน เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต
กระผมในนามข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอขอบพระคุณเจ้าประคุณ ที่ได้กรุณาสละเวลามาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสงฆ์อาพาธและคนไข้ชาย ในวันนี้ซึ่งเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งแก่ชาวจังหวัดสมุทรสาคร
กระผมใคร่จะขอกราบเรียนถึงความเป็นมาแห่งการสร้างอาคารหลังนี้โดยย่อ ดังต่อไปนี้ โรงพยาลแห่งนี้ ตั้งแต่ได้เปิดบริการแก่ประชาชนมา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2502 ถึงวันนี้เป็นเวลา 3 ปีพอดี เนื่องด้วยโรงพยาบาลมีอาคารที่จะรับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเพียงหลังเดียว ดังที่เห็นปรากฎอยู่นี้ และอาคารหลังนี้จุคนไข้ได้เพียง 25 เตียง นับตั้งแต่เปิดบริการมาก็ได้รับความนิยมของประชาชนเป็นอย่างมาก ขณะนี้มีประชาชนมาขอรับการตรวจโรคที่แผนกคนไข้นอกวัน ละ 80-100 คนเสมอ และคนไข้ที่ต้องรับไว้ประจำภายในโรงพยาบาล วันหนึ่ง 30-50 คน ทางโรงพยาบาลต้องต้องใช้เตียงผ้าใบเป็นเตียงเสริม วางามทางเดิม ระเบียง อยู่เป็นประจำและเนื่องด้วยทางโรงพยาบาลมีอาคารเพียงหลังเดียว จึงต้องรวมคนไข้ทุกเพศไว้ในอาคารนี้ บางครั้งมีพระภิกษุไข้ที่จำเป็นต้องรับไว้รักษา ก็ต้องพักอยู่ในอาคารนี้ด้วยซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมทุกประการ เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะแห่งแยกคนไข้ชายหญิงไว้คนละส่วน และมีที่ไว้สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธไว้ให้เหมาะสมแก่สมณะเพศ
ทางราชการจังหวัดได้เล็งเห็นความจำเป็นอันนี้ จึงได้เริ่มชัก่ชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเพื่อรวบรวมเงินเพือ่สร้างอาคารคนไข้เพิ่มเติมขึ้นอีกในโรงพยาบาลนี้และท่านเจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ก็รับจะสร้างอาคารสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธ ในโอกาสต่อไป นับตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลมาจนบัดนั้ได้มีผู้บริจาคเงินเพื่อสมทบการก่อสร้างอาคารไข้เพิ่มเติม รวมเป็นเงิน 142,656.63 บาทเงินสร้างตึงสงฆ์ 50,000 บาท และเงินที่มีผู้บริจาคให้ไปรับได้เมื่อลงเมือก่อสร้างอีสามราย รายละหนึ่งหมื่นบาท รวม 30,000 บาท เงิน ก.ศ.ส. ที่ค้างอยู่เมื่อเริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลและได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ใช้ได้ 50,000 บาท

ประวัติเรือโทนายแพทย์ไสว วงศาโรจน์


ก่อนที่จังหวัดสมุทรสาครจะมีโรงพยาบาล ก็มีเพียงสุขศาลาเล็ก ๆ ของเทศบาล ท่านเป็นหนึ่งในผู้นำากรก่อสร้างโรงพยาบาลโดยได้รับการบริจาคที่จาก พระนรราช จำนง (สิงห์ ไรวา) จนสำเร็จเปิดให้บริการใน พ.ศ.2501 นับแต่นั้นจนบัดนี้ โรงพยาบาลได้เติบใหญ่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำเป็นที่พอใจของประชาชน ทั้งในด้านการรักษาและบริการ
"หมอไสว" เป็นหมอที่ติดดิน สมัยก่อนชาวบ้านที่เจ็บป่วยสามารถตามหมดไปรักษาที่บ้านได้ ค่าหยูกค่ายาก็คิดพอเป็นพิธี ท่านเป็นหมดที่สมถะ มีน้ำใจ ปราศรัยดี เข้าวัดฟังธรรมที่วัดมหาชัยคล้ายนิมิตรตราบอายุขัย ท่านรู้ซึ้งถึงสัจธรรม แก่นแท้ของชีวิต เมื่อท่านตายได้มอบร่างกายเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ควรแท้ที่เราจะนำมาเป็นแบบอย่าง

ชาตะ
มรณะ
รวมอายุ
บิดา
มารดา
มีพี่น้องสถานที่เกิด
สมรส
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2460
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2526 เวลา 9.24
66 ปี
นายสวัสดิ์ วงศาโรจน์
นางสายหยุด วงศาโรจน์
จำนวน 4 คน คือ 1.สายัณห์ วงศาโรจน์
2.นายประดิษฐ์ วงศาโรจน์
3. เรือโทนายแพทย์ไสว วงศาโรจน์
4. พลเรือตรีสุนทร วงศาโรจน์
1237ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
กับนางอารี สาริกบุตร มีธิดา 1 คน คือ
แพทย์หญิง พิมพ์ประไพ ธนาศิริ
การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชปี พ.ศ. 2484 รุ่นที่ 47 ซึ่งเป็นแพทย์ศิริราชรุ่นสุดท้ายที่ขึ้นกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการเป็นนายแพทย์กองทัพเรือระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อ พ.ศ. 2484-2489 ได้รับพระราชทานยศเป็นเรือโทแล้วลาออกจากราชการมาประกอบงานส่วนตัวโดยทำคลีนิคสมิตการแพทย์กับเพื่อนๆ ที่ ต.นางเลิ้ง อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นเวลาประมาณ 3 ปี จึงกลับมารับราชการที่กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2493 เป็นนายแพทย์เทศบาลเมืองสมุทรสาคร
พ.ศ. 2494 เป็นนายแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2495-2501 เป็นนายแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์
พ.ศ. 2501-2517 เป็นนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครคนแรกและเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างโรงพยาบาลสมุทรสาครด้วย
พ.ศ. 2517 เป็นนายแพทย์ใหญ่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและเกษียณอายุราชการในตำแหน่งนี้เมื่อ พ.ศ. 2520
ท่านได้ทำพินัยกรรมให้บริจาคพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็น ทุนนายแพทย์ไสว วงศาโรจน์ เพื่อร่วมก่อตั้งมูลนิธิการกุศลโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ท่านได้อุทิศร่างกายและโครงกระดูกของท่านให้โรงพยาบาลศิริราชใช้ในการศึกษา ต่อมา นายแพทย์ปรีชา เหลืองสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครในเวลานั้นได้ติดต่อกับโรงพยาบาลศิริรเพื่อขอนำโครงกระดูกมาเก็บไว้ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ท่านให้ทุนการศึกษาที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี


ผู้เรียบเรียง : นายจำเริญ โพธิ์ปั้น
สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2555 โดย พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
= หนังสืออ้างอิง = เกี่ยวกับผู้จัดทำ =