วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 | เวลา 10 นาฬิกา 26 นาที
 
 หน้าแรกของเว็บไซต์
 ประวัติต่าง ๆ วัดช่องลม
ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม ประวัติพระอุโบสถ ประวัติพระประธาน ประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลม ประวัติหลวงปู่แก้ว ประวัติวิหารหลวงปู่แก้ว ประวัตินกนางแอ่นในวิหาร ประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลม ประวัติวัตถุมงคล ประวัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประวัติอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ประวัติต่าง ๆ สมุทรสาคร
พระพุทธเจ้าหลวงกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในอดีต ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตราสัญลักษณ์เทศบาลสมุทรสาคร ท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 เพลงธรรมะ - เสียงธรรม
 เส้นทางมาวัดสุทธิวาตวราราม
 แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม

   


เหตุแห่งการเป็นพระธาตุ

 

       

                            พระอริยะหรืออริยบุคคลที่ได้ปฎิบัติธรรม กายและจิตของท่านจะได้รับการซักฟอก ชำระล้างด้วย วิมุตติธรรม อนุสัยและอาสวะกิเลสทั้งหลายจะค่อยๆถูกขจัดออกไปจากกาย หรือ จิตอันบริสุทธิ์ ของพระอรหันต์นั้นมีอำนาจซักฟอกขันธ์ธาตุทั้ง ๔ในกาย ให้เกิดเป็นธาตุอันบริสุทธิ์ จึงเกิดเป็นพระธาตุได้

          หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม ได้กล่าวไว้”อำนาจตบะที่ อริยบุคคลได้เพียรบำเพ็ญเพื่อขัดเกลากิเลสนั้น มิได้แผดเผาชำระล้างเฉพาะกิเลสเท่านั้น หากแต่ได้แผดเผาชำระล้างซักฟอกกระดูกในร่างกายให้กลายเป็นพระธาตุไปด้วยในขณะเดียวกัน

 

เหตุที่พระบรมธาตุมีจำนวนมาก

    อธิบายได้ว่า พระธรรมธาตุ อันเกิดจากพุทธานุภาพที่มีต่อสิ่งอื่น(มิใช่ร่างกายของพุทธองค์) เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานแล้ว สรรพสิ่งทั้งหลายที่เคยปฎิสัมพันธ์โดยตรงกับปราณของพระพุทธองค์  ก็จะทยอยกลายเป็นพระธาตุไปตามลำดับความเข้มข้นของพุทธปราณ โดยเหตุนี้จึงมีพระธาตุจำนวนมากมายเช่นพระธาตุข้าวบิณฑ์

 

ระยะเวลาของพระบรมสารีริธาตุ

ระยะต้น  นับตั้งแต่หลังจากการถวายพระเพลิงพระสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจนถึงการแบ่งพระบรมธาตุเป็นต่างๆนำกลับไปบูชากัน จนถึงยุคของพระเจ้าอชาตศัตรูได้รวบรวมพระบรมธาตุไว้แล้วทำ”ธาตุนิธาน”

ในช่วงกลาง  นับตั้งแต่พระเจ้าอโศกมหาราชขุดค้นพบพระบรมธาตุแล้ว ได้กระทำการแจกจ่ายไปยังที่ต่างๆ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลาย และดำรงคงอยู่จนถึงปัจจุบัน และสืบทอดต่อไปในอนาคต

ช่วงท้าย ครั้งพระพุทธศาสนาล่วงมาได้ สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพรรษา เศษสิบเอ็ดเดือน กับอีกยี่สิบสองวัน  เวลารุ่งอรุโนทัน(วันพฤหัสบดี เดือน หก ขึ้นเก้าค่ำ) พระบรมธาตุทั้งหมดจะเสด็จไปสู่สถานที่สันนิบาต ทรงทำยมกปาฎิหาริย์ด้วยพุทธาที่พิเศษบังเกิดเป็นพระพุทธวรกายสูงได้สิบแปดศอก เปล่งพระรัศมีออก สิบหกประการ  เสด็จสู่รัตนบัลลังค์ทรงสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงตรัสพระธรรมเทศนาโปรดสรรพสัตว์ในโลกทั้งหลายทั้งมวล อีกเจ็ดวัน โปรดในครั้งนี้ได้ สี่อสงไขยสองล้านสามแสนหกสิบเจ็ดพันโกฎิแล้ว พระเตโชธาตุก็พวยพุ่งโชตนาการ สังหารพระบวรพุทธสรีระธาตุให้สิ้นสุดลง ในวันพุธ เดือนหก ขึ้นสิบห้าค่ำ ปีชวด พระพุทธศาสนาก็บรรจบครบจำนวนห้าพันพรรษาสงวนลิขสิทธิ์ 2553-2555 โดย พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
= หนังสืออ้างอิง = เกี่ยวกับผู้จัดทำ =